0

Obchodné podmienky

Nižšie uvedené podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej objednávky. Každá objednávka musí obsahovať IČO, DIČ, kontaktné údaje a adresu odberateľa.

1. Ceny
                                                                                                                                                                                                                                           

Fakturované budú ceny platné v deň odoslania tovaru, pokiaľ nebolo dohodnuté niečo iné.

Fakturovaná cena neobsahuje daň z pridanej hodnoty. Daň z pridanej hodnoty bude k cene tovaru pripočítaná.
Ceny v internetovom obchode môžu byť rozdielne. Fakturované ceny pre internetové prostredie budú platné podľa dohodnutých obchodných podmienok  medzi zákazníkom a obchodným oddelením spoločnosti K&M MEDIA s.r.o.


2. Náklady na dopravu

Ak objednávka presiahne čiastku 100 € s DPH, dodávka bude bez nákladov na dopravné, inak bude pripočítaný účtovaný poplatok na dopravu prostredníctvom našich zmluvných partnerov v čiastke 3,60€ s DPH (uvedená zľava sa nevzťahuje na zvolenú formy doručenia "Zásielkovňa").

V prípade zvolenej platby na dobierku bude pripočítaný účtovný poplatok na základe sadzobníka dopravcu a Zásielkovne 1,20€ s DPH.

V prípade, ak zákazník využite formu doručenia na niektoré z výdajných miest Zásielkovne, bude pripočítaný účtovaný poplatok na dopravu prostredníctvom nášho zmluvného partnera Zásielkovňa v čiastke 2,40€ s DPH

V prípade objednávok mimo územia Slovenskej republiky bude zákazníkovi zaslaná osobitná výška nákladov za dopravu z prihliadnutím na objem a hmotnosť zásielky z dôvodu zvýšených nákladov na dopravu mimo územia Slovenskej republiky. Zákazník má v takom prípade právo objednávku zrušiť bez nároku na odškodné alebo cenu za dopravu akceptovať a v plnej výške uhradiť.


3. Čas plnenia

    
Nami uvedené dodacie lehoty nie sú fixnými termínmi, pokiaľ nebolo písomne alebo ústne dohodnuté niečo iné.            
Pri prekročení dohodnutej dodacej lehoty má zákazník v rámci zákonných ustanovení právo na odstúpenie od zmluvy.        
Pri väčších objednávkach sme oprávnení uskutočňovať dielčie dodávky. Každá dielčia dodávka sa považuje za vybavenie jednej osobitnej objednávky v zmysle týchto dodacích a platobných podmienok. Pri dielčich dodávkach bude sadzba za dopravu účtovaná iba raz a     to bez ohľadu na to, o akú finančnú výšku dielčieho plnenia sa jedná.

4. Prechod nebezpečenstva škody
                
Nebezpečenstvo škody na tovare počas jeho prepravy vo všetkých prípadoch znáša zákazník.


5. Platenie


Pri forme úhrady platba na faktúru bude faktúra za tovar vyhotovená hneď po prijatí objednávky.
Tovar je potrebné zaplatiť bez akéhokoľvek odpočtu do 14-dní od dátumu vystavenia faktúry, pokiaľ zmluvné strany nedohodli inak.

Platba na dobierku, predfaktúra je uplatňovaná pri prvoodberateľoch, pri neplatičoch a pri zákazníkoch, od ktorých nemáme kópie platných dokladov (výpis z OR, ŽR...).
V prípade, že tovar bude zaplatený dopredu, môže podľa dohody predávajúci poskytnúť kupujúcemu skonto.

Pri platbe vopred je nutné ako variabilný symbol uviesť číslo objednávky.
Po márnom uplynutí 30 dní od dátumu vystavenia faktúry sa zákazník dostáva do omeškania bez toho, že by bolo potrebné ho upomínať. V takom prípade je povinný zaplatiť úroky z omeškania vo výške o 5 % viac ako je toho času príslušná úroková sadzba     požadovaná za úvery, ktoré poskytujú banky v mieste sídla dlžníka. Náklady upomienky znáša zákazník. Vyhradzujeme si právo na uplatnenie požiadaviek na náhradu ďalších škôd vzniknutých z omeškania.

Objednávky prijaté od zákazníkov mimo územia Slovenskej republiky bude tovar vyskladňovaný výlučne pri zvolenej forme úhrady na predfaktúru.

6. Výhrada vlastníctva

Dodaný tovar zostáva našim vlastníctvom až do úplného zaplatenia (porovnaj bod 5 písm.)

Všetkých pri uzatvorení zmluvy existujúcich pohľadávok, vyplývajúcich z obchodného spojenia so zákazníkom.

Zákazník je oprávnený predávať nami dodaný tovar v normálnom obchodnom styku. Nie je však oprávnený dať tovar do zástavy alebo ho odovzdať ako záruku tretím osobám. Zásahy tretích osôb proti nám dodanému tovaru nám musí zákazník bezodkladne ohlásiť     spolu so zaslaním zástavného protokolu.

Zákazník je povinný zabezpečiť naše práva pri ďalšom predaji a výhrade vlastníctva pri predaji na úver. V prípade predaja nie za hotové postupuje nám odberateľ vopred už teraz svoje pohľadávky proti svojmu odberateľovi. Pokiaľ naše celkové pohľadávky budú v   dôsledku takéhoto postúpenia nepochybne zabezpečené na viac ako 125 %, bude prevyšujúca časť na žiadosť kupujúceho uvoľnená podľa našej voľby.

7. Záruky

Podľa nižšie uvedených podmienok poskytujeme záruku:

  • pri vadách, ktoré sú zjavné pri starostlivo vykonanej prehliadke tovaru zákazníkom pri jeho prebierke, ak nám dôjde reklamácia do 5 dní po uskutočnení dodávky
  • pri vadách, ktoré nie sú zjavné, ihneď po ich zistení, najneskôr však ak nám dôjde reklamácia v lehote do 14-dní po dodávke.

Ak zákazník nedodrží predpísané skladovacie podmienky, neposkytujeme žiadne záruky za vady, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho uskladnenia.

V prípade oprávnených reklamácií sme povinní zabezpečiť len náhradnú dodávku. Ak by táto nebola možná alebo by sa nevydarila, môže zákazník v rámci zákonných ustanovení odstúpiť od zmluvy, požadovať primeranú zľavu alebo náhradu škody. To neplatí, ak zákon stanoví niečo iné.

8. Poruchy v dodávkach

Nepredvídané udalosti ako vyššia moc, vojna, nepokoje, štrajky, úradné opatrenia, nedostatky energie alebo surovín, poruchy prevádzky atď., nás zbavujú po dobu ich trvania akejkoľvek dodacej povinnosti. Pokiaľ by tieto okolnosti trvali dlhšie ako jeden mesiac od dohodnutého dňa dodávky, majú ako zákazník tak aj my právo odstúpiť od zmluvy. Nárok na náhradu zo strany zákazníka nie je možné v takomto prípade uplatniť.

Ak nám po uzatvorení zmluvy budú známe platobné ťažkosti zákazníka alebo ak obdržíme neuspokojivé informácie o ňom, môžeme požadovať primerané záruky a pokiaľ tieto nebudú poskytnuté, môžeme od zmluvy odstúpiť.

Ak zákazník neodoberie všetok tovar v dohodnutom termíne alebo si nesplní svoje platobné povinnosti vyplývajúce aj z predchádzajúcich pohľadávok, jeho právo na ďalšie dodávky zaniká bez toho, že by k tomu bolo treba stanovenie dodatočnej lehoty alebo iného vyzvania. To platí aj vtedy, ak bola objednávka z našej strany potvrdená. Naše nároky na odobratie tovaru a zaplatenie zostávajú týmto zachované.

Pokiaľ využijeme vyššie uvedené právo na odstúpenie podľa bodov b), c) sú nároky zákazníka na náhradu škody výslovne vylúčené, pokiaľ nedošlo z našej strany k hrubému nedbanlivému alebo úmyselnému konaniu.

Zákazník si môže svoje nároky voči nám započítať len vtedy alebo len pre také nároky si uplatniť zadržiavacie právo, ak sme protinároky uznali alebo ak ide o nárok, ktorý vyplýva tiež z našej pohľadávky.

9. Vrátené zásielky

            
Vrátené zásielky nebudú prijímané bez nášho predchádzajúceho súhlasu. Tovar, ktorý bol osobitne zhotovený ako aj zvláštne balenie proti rozbitiu a k sterilizácií a tovar, ktorý už nie je možné ďalej predať, nie je možné vrátiť.

Taktiež tovar s poškodeným pôvodným obalom nie je možné vrátiť.

V prípade reklamácie postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a aktuálne platného reklamačného poriadku.


10. Náhrada škôd
    
Zákazník si môže uplatniť nárok na náhradu škody len v prípade nami zavinenej škody. Výška nároku na náhradu škody je obmedzená len skutočnou škodou a hodnotou objednávky.


11. Všeobecné ustanovenia

Miestom plnenia pre všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvného vzťahu je Čadca.

Zmluvný vzťah sa riadi a to aj v prípadoch ak ide o dodávky do zahraničia právom Slovenskej republiky.

Príslušným pre všetky spory priamo alebo nepriamo vyplývajúce zo zmluvného vzťahu so zákazníkom je súd v Čadci.

Nákupné podmienky sú týmto výslovne vylúčené. Platia len vtedy, ak sme výslovne písomne prehlásili, že sme s nimi oboznámení.


Pokiaľ by sa niektoré ustanovenie týchto dodacích a platobných podmienok malo stať neúčinným, netýka sa táto neúčinnosť ostatných ustanovení. V takomto prípade bude platiť také ustanovenie, ktoré sa najviac približuje účelu ustanovenia, ktoré sa stalo neúčinným.

K&M MEDIA s.r.o., Čadca